Τα μυαλά στο Blender 002 – Interface

Τα μυαλά στο Blender 002 – Interface

Στο πρώτο αυτό εκπαιδευτικό βίντεο, αναφέρομαι στα εξής αντικείμενα:

Αρχικές Ρυθμίσεις
– Πηγαίνουμε στο μενού File –> User Preferences.
– Στην καρτέλα Input και στο πεδίο Select With επιλέγουμε Left.

– Στην καρτέλα System και στο πεδίο Cycles Compute Device επιλέγουμε CUDA και την κάρτα γραφικών μας.

– Στη menu bar στην κορυφή του προγράμματος, επιλέγουμε για Engine τη Cycles Render.

Πάμε στο μενού File και επιλέγουμε Save Startup File προκειμένου να αποθηκευτούν οι προτιμήσεις μας.

Μετακίνηση Αντικειμένου
– Εναλλαγή ανάμεσα σε Perspective και Orthographic views: Numpad 5.
– Μετακίνηση: G (ακολουθούμενο από Χ, Υ ή Ζ για snap στον αντίστοιχο άξονα).
– Περιστροφή: R (ακολουθούμενο από Χ, Υ ή Ζ για snap στον αντίστοιχο άξονα).
– Αλλαγή μεγέθους: S (ακολουθούμενο από Χ, Υ ή Ζ για snap στον αντίστοιχο άξονα).

Επιλογή Στοιχείων
– Επιλογή πολλαπλών στοιχείων: Με κρατημένο το Shift.
– Circle Select: C (αυξομείωση ακτίνας κύκλου με τη ροδέλα του ποντικιού).
– Box Select: B (drag and release).

Διαμόρφωση Αντικειμένου
– Extrude: E
– Inset Face: I

Άλλα Shortcuts
– Εναλλαγή ανάμεσα σε edit mode και object mode: TAB
– Επιλογή vertex, edge ή face: Ctrl+TAB (σε Edit Mode)
– Εναλλαγή ανάμεσα σε wireframe και solid mode: Z